Chrzest w Dziejach Apostolskich - ks. Edward Staniek

ks. Edward Staniek

Chrzest w Dziejach Apostolskich


Mini Kościół w dniu zesłania Ducha Świętego
W dniu Zasłania Ducha Świętego po przemówieniu Piotra reakcja rzeszy ludzi: Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: ?Cóż mamy czynić, bracia?? ? pytali Piotra i pozostałych Apostołów. ?Nawróćcie się- powiedział do nich Piotr ? i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg nasz, powoła?. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: ?Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!? Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. (Dz. 2,37-41).
Słowa Piotra mocne: Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia, a Żydzi wierzyli. Przewrotne pokolenie, ma wypaczoną wiarę, im się wydaje że są wierzący. Głośno wołają?że wierzą w Boga, ale Bogu nie wierzą. Ilu katolików dziś należy do tego pokolenia? Ilu z duchownych nie wierzy ani Bogu, ani w Jezusa, ani Jezusowi. Należeli do instytucji religijnej, ale instytucja nie zbawia.
Chrzest trzech tysięcy. Gdzie w Jerozolimie miejsce na taki chrzest? Przez zanurzenie? Przez polanie? Te tysiące były zgromadzone w mieście wokół budynku, w którym stu dwudziestu otrzymało Ducha Świętego. Nas interesuje liczba ochrzczonych.
Powstaje już kilku tysięczne środowisko ludzi ochrzczonych. Mały Kościół w wieczerniku około godz. 9.00 rano liczył 120 osób, a wieczorem było już trzy tysiące. Łukasz notuje w owym dniu. Ilu z Jerozolimy, a ilu pielgrzymów? Ruch charyzmatyczny w pełnym tego słowa znaczeniu. Katecheza, czyli pouczenie trwało tyle, ile przemówienie Piotra. Jak często w historii Kościoła takie wydarzenia połączone z chrztem miały miejsce? O organizacji nie ma mowy, instytucja nie jest widoczna, jest tylko entuzjazm neofitów. Początki Kościoła. Ten Kościół był budowany o wiele bardziej z Ducha i ludzkich emocji, niż z paragrafów prawa.

Zasady życia pierwszego Kościoła w Jerozolimie
Atmosferę środowiska neofitów opisuje Łukasz w następnych zdaniach: Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. (Dz. 2,42-47).
Trwali w nauce Apostołów ? tzn. w prawdzie objawionej głoszonej przez Apostołów
Trwali we wspólnocie ? tzn. świadomie budowali środowisko życia Bożego.
Trwali w łamaniu chleba, po domach, czyli w niewielkich wspólnotach. Dom gdzie sprawowano eucharystię był kościołem.
Trwali w modlitwach - Wspólnota rozmodlona, czyli słuchająca Boga. Modlitwa to słuchanie Boga i posłuszeństwo Jemu. Pacierze, to słowo do Boga, Bóg słucha, a człowiek mówi. Winni to czynić świadomie i odpowiedzialnie.
Bojaźń ogarniała każdego ? chodzi o bojaźń Boga, czyli troskę, aby Go nie obrazić.
Znaki i cuda czynione przez Apostołów - pomagały wierzyć, bo cuda były świadectwem obecności i działania Boga na ich oczach
Wszyscy, którzy uwierzyli przebywali razem ? tzn. trzymali się razem; chodzi o mocną komunikację osobista, tak w małych (domowych) grupach, jak i wtedy, gdy się spotykali w dużej rzeszy, by słuchać Apostołów. Duchowo się rozpoznawali i mieli ze sobą kontakt. Było to możliwe jeśli żyli miłością.
Wszystko mieli wspólne ? tzn. komunizm w ścisłym tego znaczeniu.
Sprzedawali majątki i dobra jakie posiadali ? wysprzedaż w jakim celu? Ubóstwo Ewangeliczne, chodzi o wolność wobec dóbr jakie posiadam.
Rozdzielanie według potrzeb. ? Dzieło miłosierdzia okazywanego wzajemnie w środowisku ochrzczonych. To jest pierwszy krąg miłosierdzia. Drugim są ci, którzy do ochrzczonych nie należą. Wtedy to, co posiadam podaję tym, którzy nie mają. Czy jest możliwy sprawiedliwy podział? Jedni dają, inni biorą. Jak łatwo sięgnąć po to, co dają, aby mieć. Ile w tym niebezpieczeństw życia cudzym kosztem?
Codziennie trwali jednomyślnie na modlitwie w świątyni ? wzorowi Żydzi
Spożywali posiłek połączony z łamaniem chleba w radości i prostocie serca ? tzn. byli szczęśliwi, a szczęście jak magnes przyciąga innych.
Cały lud odnosił się do nich życzliwie - Chodzi o Żydów żyjących według prawa Mojżeszowego. Co to jest życzliwość? Oni promieniowali nią i odbierali ją jako echo.
Pan codziennie przymnażał tych, którzy dostępowali zbawienia ? rośnie ich liczba codziennie. Tysiące ludzi przyjmuje chrzest.

Eksplozja Kościoła trwała. Łukasz w kolejnym rozdziale pisze: Kiedy [Piotr i Jan] przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo już był wieczór. A wielu z tych, który słyszeli naukę, uwierzyło. Liczba mężczyzna sięgała pięciu tysięcy. (Dz. 4,1-4).
Jest podana liczba pięciu tysięcy mężczyzn. Nie ma podanej liczby kobiet. Dzieciom chrztu nie udzielano. W Zesłanie Ducha Świętego było trzy tysiące, kolejna liczba to pięć, i to samych mężczyzn. Gdyby to było tylko w Jerozolimie to Kościół liczyłby już kilkanaście tysięcy, czyli duża grupa, złożona z wielu małych środowisk domowych, żyjących według wyżej podanych zasad.

Chrzest jednego człowieka
Indywidualny chrzest Szawła uderzonego łaską wiary w Jezusa i Jezusowi w drodze do Damaszku. W Damaszku był już Kościół pod przewodnictwem Ananiasza, i on otrzymuje polecenie udzielenia chrztu Szawłowi.
Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na niego ręce i powiedział: ?Szawle, bracie, Pan Jezus, Ten, co ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, prosił mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym?. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony. (Dz. 9, 17-18). Paweł został ochrzczony w Damaszku a nie w Jerozolimie, czyli już w pogańskim mieście, bo tam były wspólnoty ochrzczonych tak Żydów jak i pogan. Zadania jakie otrzymał było skoncentrowane na podprowadzaniu do chrztu pogan.

Drugi indywidualny chrzest jest opisany przez Łukasza na drodze z Jerozolimy do Gazy. Chrzest Żyda zajmującego wysokie stanowisko ? był ministrem skarbu - na dworze królowej Etiopii. Jako pielgrzym nawiedził Jerozolimę. Jadąc czytał Proroka Izajasza. Czytał na głos, bo w starożytności nie czytano w ciszy. Trzeba było nie tylko czytać, ale i słuchać przez siebie czytanego słowa. Taka była kultura słowa mówionego. Duch Święty posługuje się diakonem Filipem.
?Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym?? ? zapytał Filipa dworzanin. A Filip [jeden z siedmiu], wychodząc od tego Pisma, opowiedział mu Dobra Nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: ?Oto woda ? powiedział dworzanin ? cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony?? I kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, weszli do wody. I ochrzcił go. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już więcej go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. A Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię przechodząc przez wszystkie miasta, aż dotarł do Cezarei. (Dz. 8,34-40)
Czytanie Pisma i realizacja proroctw o Słudze Jahwe. Wyjaśnienie, katecheza indywidualna. Dworzanin sam się decyduje na chrzest i to w drodze. Tajemnica chrztu. Chrześcijaństwo dociera na dwór królowej Etiopii. Misyjny charakter przepowiadania Ewangelii. W Etiopii na dworze jest chrześcijanin pochodzenia żydowskiego, i tam zakłada Kościół, który jest równie stary, jak w Jerozolimie, czasy apostolskie.

Podobnie Paweł na Cyprze. Jest świadkiem aktu wiary prokonsula Sergiusza. Do dziś w jego pałacu na posadzce jest mozaika ryby, której wizerunek był kod wtajemniczenia znany dla chrześcijanom. (Dz. 13,6-12).
Paweł zaniesie Ewangelię cesarzowi w Rzymie, on nie uwierzy. Ale tam gdzie docierała Ewangelia byli tacy, którzy przyjmowali chrzest. Oni tworzyli Kościół jako Boże środowisko.
Te wydarzenia świadczą jak szybko Ewangelia była znana i przyjmowana na dworach, władców, tak w Etiopii jak i Rzymie. Mamy do czynienia z ewangelizacją ludzi zamożnych i mających władzę. To rzutowało na prześladowania odgórne, z jakimi też w Dziejach Apostolskich pisze Łukasz.

Korneliusz
Chrzest domu setnika Korneliusza. Bardzo dokładnie przedstawione ważne wydarzenie, w którym Jezus wzywa Piotra do włączenia do Kościoła pogan. Piotr ma widzenie płachty wypełnionej zwierzętami, których mięsa Żydzi nie jedli. Oni bowiem wykreślili jedną z ważnych granic między nimi i pogańskim światem przez stół. Im nie wolno było zasiadać do stołu pogan. Tej zasady przestrzegał Jezus, nigdy nie jadł z poganami. Piotr też pilnie strzegł tej granicy. Otrzymał objawienie, że należy do tego stołu zasiąść.
Korneliusz otrzyma polecenie sprowadzenia Piotra do swego domu. Piotr przychodzi i jest świadkiem cudu zstąpienia Ducha Świętego na domowników Korneliusza. Tak to ujmuje Łukasz:
Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: ?Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?? I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. (Dz. 10 44-48).
Korneliusz żył Ewangelia jego dom również. Nie był jednak ochrzczony, czyli włączony w Kościół Jezusa. Duch Święty tę wspólnotę duchowo włączył, bo zstąpił na tych którzy ja tworzyli, uczynił to w czasie nauczania Piotra, jakby zmuszając go do udzielenia chrztu Korneliuszowi. Przez chrzest jego dom został włączony w Kościół. Cud miał miejsce w Cezarei, miesicie mocno kontrolowanym przez Rzymian. Miasto portowe, a wtedy port, to okno na świat.
To tylko sygnały początków Kościoła w czasach Apostolskich. Drugim cennym materiałem na interesujący nas temat jest w Listach św. Pawła, i to jak on zakładał Kościoły w basenie Morza Śródziemnego. To najgłębsze korzenie Kościoła apostolskiego, które warto znać i wiedzieć, że one nieustannie są żywe, i decydują o tożsamości Kościoła Chrystusowego.

Trudności w budowaniu środowiska wiary
Jest jednak jeszcze jedno pytanie, w jakiej mierze pewien ideał wspólnoty jerozolimskiej jaki znamy, był realizowany i doskonalony, a w jakiej był niszczony? Na te pytania Dzieje Apostolskie również odpowiadają. Pytanie o zachowanie tożsamości Kościoła z czasów Apostolskich jest ważne w każdym kryzysie Kościoła, a więc i obecnym. Ważne też jest pytanie o metody niszczenia tego ideału, jaki był zakreślony przez pierwszą wspólnotę ochrzczonych w Jerozolimie. Sygnalizuje tylko:
Trwali w nauce Apostołów ? wielu miało swoją interpretacje Ewangelii i odchylali się od tego, co mówił i czynił Jezus. Należeli do Kościoła, ale czystej Ewangelii nie przyjmowali. Szymon Mag.. (por. Dz?)
Trwali we wspólnocie ? Dość szybko wspólnoty się dzieliły, już z powodu wspierania wdów Żydów i prozelitów, faworyzowano pierwsze, kosztem drugich. To pierwszy z podziałów od wewnątrz. Przezwyciężony przez Apostołów wyborem siedmiu.
Znaki i cuda czynione przez Apostołów ? władze czynienia cudów chciał wykupić od Piotra Szymon Mag (por. Dz.)
Sprzedawali majątki i dobra jakie posiadali ? Byli tacy, którzy dzielili się i kłamali. Piotr za kłamstwo ukarał ich śmiercią Ananiasz i Safira (Dz?) Niech to wystarczy by zrozumieć, że Kościół od samego początku był niszczony od wewnątrz i od zewnątrz. Dzieje Apostolski mówią o aresztowaniu Piotra i Jana, kolejny raz samego Piotra, o śmierci Jakuba Apostoła, o śmierci Szczepana? Kościół był i jest niewygodny dla ludzi żyjących tylko wartościami doczesnymi Chrzest jest kluczem do wartości ducha i ten, kto po nie sięga i nimi żyje jest niewygodny dla żyjących tylko doczesnością.
Mamy z tym do czynienia na wielką skalę obecnie. Jesteśmy świadkami niszczenia Kocioła odgórnie, w państwach gdzie trwa prześladowanie firmowana przez władze. Jesteśmy świadkami prześladowania przez opinię publiczną, gdzie katolik jest człowiekiem drugiej kategorii, jesteśmy świadkami niszczenie Kościoła od wewnątrz. W tej sytuacji Jezus stawia każdemu z nas pytanie: Czy możesz być sprawiedliwym w niesprawiedliwym świecie? Czy interesują cię wartości ducha? Czy możesz w ich obronie ryzykować dobra doczesne, a nawet życie? Ochrzczony, świadomie i dobrowolnie na te pytania winien sobie opowiedzieć, bo tylko wtedy, spełni zadania, jakie zleca Jezus swoim uczniom. On za wykonanie tych zadań nagradza.
Kościół to zmaganie z przeciwnościami, on w tym zmaganiu rośnie. Zmaganie z opozycją tak wewnątrz Kościoła jak i z zewnętrzną, wrogo do niego nastawioną, jest warunkiem jego wzrostu w wierze i miłości. Chrzest to osobiste i dobrowolne wejście w to zmaganie. Nie bójmy się! Jezus mówi: ?Jam zwyciężył świat?.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates